Algemene voorwaarden & Privacyverklaring

 

Algemene voorwaarden The Community Building Group B.V.

Versie 3.0 | 22 mei 2018

(vorige versie)

1. Begrippen

1. The Community Building Group B.V., is een besloten vennootschap (B.V.) met als doel het bieden van een online platform en community waar professionals met elkaar in contact worden gebracht en waar kennis kan worden gedeeld inzake HR (Human Resources). Deze algemene voorwaarden van The Community Building Group B.V. is van toepassing op alle overeenkomsten tussen The Community Building Group B.V. – waaronder ook HRcommunity B.V en Zorgcommunity B.V. en Revel8 B.V.

De HR Incubator is een onderdeel van HRcommunity, dat in het verlengde van het voorgaande het doel heeft om organisaties zoals start-ups, scale-ups en corporates in verschillende fasen van hun ontwikkeling met elkaar te verbinden. Op die manier kunnen organisaties door elkaar te inspireren, van elkaar te leren en kennis te delen, nieuwe HR oplossingen ontwikkelen en de innovatie van hun HR (beleid) versnellen.

1.2 In deze algemene voorwaarden wordt onder The Community Building Group B.V. mede begrepen alle in haar dienst zijnde werknemers.

1.3 In deze algemene voorwaarden wordt onder Overeenkomst verstaan: de rechtsbetrekking tussen The Community Building Group B.V. en Gebruiker, een en ander in meest ruime zin.

1.4 In deze algemene voorwaarden wordt als Gebruiker verstaan: ieder die gebruikmaakt van het door The Community Building Group B.V. opgezette online platform en haar Producten en Diensten.

1.5 In deze algemene voorwaarden wordt onder Activiteit verstaan: een door The Community Building Group B.V. georganiseerd evenement zoals een event, workshop, webinar, training of opleiding, waardoor HR-professionals met elkaar in contact worden gebracht.

1.6 In deze algemene voorwaarden wordt onder Diensten verstaan: alle door The Community Building Group B.V. ten behoeve van Gebruiker verrichte werkzaamheden, van welke aard ook, verricht in het kader van een opdracht, zoals het aanbieden van Producten, het organiseren van Activiteiten, het plaatsen van vacatures, activiteiten op social media, sponsoring en het plaatsen van advertenties.

1.7 In deze algemene voorwaarden wordt onder Product verstaan: alle door The Community Building Group B.V. B.V. en/of door haar ingeschakelde derden aan Gebruiker geleverde producten, zoals aangeboden via de webshop.

1.8 In deze algemene voorwaarden wordt onder Website verstaan: de website www.The Community Building Group B.V..nl, en de daaraan verbonden of gelieerde websites; www.HRjob.nl, www.HRxpress.nl, www.HRtalent.nl, www.HRtop100.nl, www.HRuniversity.nl, www.HRzone.nl, www.changeinsite.nl, www.HRtalentoftheyear.nl en www.The Community Building Group B.V..be.

1.9 In deze algemene voorwaarden wordt onder Ondernemer verstaan: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die via de webshop verbonden aan de Website van The Community Building Group B.V., Producten aanbiedt aan de Gebruiker.

2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle tussen Gebruikers en The Community Building Group B.V. gesloten Overeenkomsten.

2.2 Afwijkingen van de algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien uitdrukkelijk en schriftelijk met The Community Building Group B.V. overeengekomen.

2.3 Toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van Gebruiker worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 3 Overeenkomst

3.1 Alle aanbiedingen op de Website van The Community Building Group B.V. zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.

3.2 Indien Gebruikers een Product of Dienst bestellen, komt de Overeenkomst tot stand bij bevestiging daarvan door The Community Building Group B.V..

3.3 Als The Community Building Group B.V. een bestellingsbevestiging naar Gebruiker stuurt, is die beslissend voor de inhoud en uitleg van de Overeenkomst, onder voorbehoud van kennelijke verschrijvingen. The Community Building Group B.V. kan niet aan zijn aanbod worden gehouden indien Gebruiker redelijkerwijs kan begrijpen dat het aanbod, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

3.4 Indien Gebruiker aantekeningen maakt of reacties geeft op de bevestiging van The Community Building Group B.V. dan maken zij geen deel uit van de Overeenkomst, tenzij The Community Building Group B.V. deze alsnog schriftelijk of via de elektronische weg bevestigt.

4. Uitvoering van de Overeenkomst

4.1 Via het platform op de Website brengt The Community Building Group B.V. Gebruikers met elkaar in contact en kunnen zij gebruikmaken van Diensten van The Community Building Group B.V..

4.2 Via The Community Building Group B.V. kunnen door Gebruikers onder andere de volgende overeenkomsten worden aangegaan:

-         Overeenkomst tot deelname aan een Activiteit, georganiseerd door The Community Building Group B.V..

-         Overeenkomst tot het sluiten van een betaald lidmaatschap om gebruik te maken van de Diensten van The Community Building Group B.V..

-         Overeenkomst inzake de koop van Producten, aangeboden in de webshop.

4.3 Overeenkomst tot deelname aan een Activiteit komt tot stand wanneer The Community Building Group B.V. de aanmelding schriftelijk of via de elektronische weg heeft bevestigd. Gebruiker kan zich via de Website inschrijven voor een activiteit en een betaling verrichten. Betaling geschiedt via betalingssysteem of op factuur. Door The Community Building Group B.V. mag eventueel een selectie worden gemaakt uit de ontvangen aanmeldingen en mogen aanmeldingen van Gebruikers zonder opgave van redenen worden geweigerd. Na het behalen van het maximale aantal deelnemers voor een Activiteit, worden aanmeldingen die later plaatsvinden niet meer in behandeling genomen.

4.4 Overeenkomst tot het sluiten van een betaald lidmaatschap komt tot stand wanneer The Community Building Group B.V. de aanmelding schriftelijk of via de elektronische weg heeft bevestigd. Gebruiker kan zich aanmelden voor een abonnement via de Website of per email, en vervolgens een betaling verrichten. Betaling geschiedt via iDeal, eventbrite of op factuur. Een aanmelding mag binnen 5 werkdagen door The Community Building Group B.V. worden geweigerd zonder opgave van redenen. Een overeenkomst tot het sluiten van een betaald lidmaatschap, is een lidmaatschap voor een jaar.

4.5 Overeenkomst inzake de koop van Producten komt tot stand tussen de Ondernemer en de Gebruiker, waarbij The Community Building Group B.V. enkel een tussenpersoon is. The Community Building Group B.V. biedt in de webshop Producten van Ondernemer aan, aan de Gebruiker.

4.6 The Community Building Group B.V. is bevoegd om te acteren als vertegenwoordiger van de Ondernemer met de bevoegdheid om overeenkomsten te sluiten en om overeenkomsten namens hem/haar te sluiten. Gebruiker en Ondernemer zijn echter zelf verantwoordelijk om de contractuele verplichtingen na te komen. Ingeval van tekortkoming in de nakoming van de gesloten overeenkomst, moet dit worden onderhandeld door en tussen Gebruiker en Ondernemer. The Community Building Group B.V. brengt Gebruiker en Onderneming in contact met elkaar en bewaart hiervoor hun contactgegevens.

4.7 Overeenkomst inzake de koop van Producten aangeboden in de webshop, komt tot stand doordat Gebruiker een bestelling plaatst op de Website. Deze bestelling zal vervolgens worden doorgegeven aan Ondernemer, die de Gebruiker een bevestiging van de bestelling zal sturen alsmede een factuur.

4.8 The Community Building Group B.V. heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

5. Aansprakelijkheid

5.1 The Community Building Group B.V. kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de onjuistheid van informatie die wordt verschaft op de website en de schade die daaruit voortvloeit tenzij deze onjuistheid is ontstaan door opzet of bewuste roekeloosheid door The Community Building Group B.V. of een van haar medewerkers.  

5.2 Indien The Community Building Group B.V. toch aansprakelijk wordt gehouden, zal The Community Building Group B.V. uitsluitend aansprakelijk zijn voor directe schade die daadwerkelijk door u opgelopen, betaald of geleden is vanwege een aantoonbaar tekortschieten van onze verplichtingen met betrekking tot onze Diensten en ten hoogste tot het bedrag genoemd in artikel 6.3.

5.3 Indien het verrichten van Diensten door The Community Building Group B.V. of door haar Gebruikers of anderszins leidt tot aansprakelijkheid van The Community Building Group B.V., is deze beperkt tot vergoeding van directe schade.

5.4 Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor een juist gebruik van Producten en diensten van The Community Building Group B.V. en is zelf aansprakelijk voor alle gevolgen omtrent het gebruik van de Producten en Diensten.

5.5 The Community Building Group B.V. garandeert niet dat de Website te allen tijde en zonder onderbrekingen of storingen toegankelijk is. The Community Building Group B.V. is op geen enkele wijze aansprakelijk of schadeplichtig jegens Gebruikers voor enige schade die voortvloeit uit of het gevolg is van het (tijdelijk) niet-beschikbaar zijn, het (tussentijds) uitvallen en/of het onbehoorlijk werken van de Website.

5.6 Gebruiker vrijwaart The Community Building Group B.V. voor aanspraken van derden.

6. Annulering en ontbinding van Overeenkomst tot deelname aan een Activiteit

6.1 Overeenkomst tot deelname aan een Activiteit kan worden geannuleerd voor de startdatum van de Activiteit. Wanneer annulering 30 dagen of meer voor de startdatum geschiedt, is Gebruiker geen inschrijfgeld verschuldigd en zal dit bedrag eventueel worden teruggestort. Wanneer annulering tussen de 30 en 14 dagen voor de startdatum geschiedt is Gebruiker 50% van het inschrijfgeld verschuldigd en zal dit bedrag eventueel worden teruggestort. Wanneer annulering 14 dagen voor de startdatum geschiedt, is de Gebruiker alsnog het volledige deelnemersgeld verschuldigd.

6.2 Annulering voor deelname aan een Activiteit geschiedt door een melding van Gebruiker via de elektronische weg. Ontbinding is voltooid onder de in artikel 6.1 genoemde voorwaarden, wanneer The Community Building Group B.V. deze annulering bevestigd.

6.3 Indien geen annulering heeft plaatsgevonden, en Gebruiker verschijnt niet bij de Activiteit, dan is Gebruiker alsnog het volledige deelnemersgeld verschuldigd. In het geval er sprake is van een ernstige ziekte of calamiteit kan The Community Building Group B.V. besluiten tot teruggave van het inschrijfgeld. The Community Building Group B.V. kan in dit kader bewijs hiervoor opvragen, zoals een doktersverklaring.

6.4 Het is in alle gevallen mogelijk om de aanmelding, tot 24 uur voor de startdatum, kosteloos over te dragen aan iemand anders, wanneer dit via de elektronische weg is bevestigd door The Community Building Group B.V. en de gegevens van de vervangende persoon zijn doorgegeven. Gegevens worden uiteraard enkel met toestemming verkregen, en kunnen te allen tijde worden gewijzigd.

6.5 In het geval van deelname aan een Activiteit zijn eventuele huisregels op locatie van toepassing op de Gebruiker. Wanneer de Gebruiker zich niet aan deze huisregels houdt, is The Community Building Group B.V. bevoegd om de Gebruiker van de desbetreffende locatie te verwijderen. In een dergelijk geval is Gebruiker alsnog het volledige inschrijfgeld verschuldigd.

6.6 The Community Building Group B.V. kan te allen tijde de overeenkomst annulering in geval van operationele redenen, veiligheidsredenen, weersomstandigheden of in het geval er sprake is van onvoldoende aanmeldingen. Reeds betaald inschrijfgeld zal in dat geval worden teruggestort.

7. Ontbinding van Overeenkomst tot het sluiten van een betaald lidmaatschap

7.1 Ontbinding in het geval van een Overeenkomst tot het sluiten van een betaald lidmaatschap, geschiedt via een schriftelijke melding of een melding via de elektronische snelweg aan The Community Building Group B.V.. Wanneer deze melding wordt bevestigd door The Community Building Group B.V. zal het lidmaatschap, met een opzegtermijn van een maand, worden beëindigd. Gebruiker is in dat geval nog steeds gehouden om eventuele openstaande bedragen te voldoen.

7.2 Zoals genoemd in artikel 4.4 wordt een Overeenkomst tot het sluiten van een betaald lidmaatschap afgesloten voor een jaar. Een lidmaatschap kan per kalenderjaar worden beëindigd op de wijze als genoemd in artikel 7.1.

8. Annulering en retournering bij een bestelling via de webshop

8.1 Annulering van de Overeenkomst inzake de koop van Producten via de Webshop, zoals bedoeld in artikel 4.2 en 4.5, dient schriftelijk te geschieden en uitdrukkelijk te worden bevestigd door The Community Building Group B.V..

8.2 Annulering kan niet meer geschieden indien een mail is verzonden door de Ondernemer. Ook eventuele algemene voorwaarden van de Ondernemer kunnen in dit geval van toepassing zijn.

8.3 Bij gehele dan wel gedeeltelijke annulering worden alle op dat moment gemaakt kosten door The Community Building Group B.V. die uit de overeenkomst voortvloeien in rekening gebracht.

9. Kosten, betaling en honorering

9.1 Alle genoemde bedragen op de Website en in de factuur zijn in euro's en exclusief BTW en verzendkosten, tenzij anders vermeld.

9.2 The Community Building Group B.V. heeft het recht om kennelijk foutieve verschrijvingen in de prijsopgave te herstellen.

9.3 Betaling in het geval van een Overeenkomst tot het sluiten van een betaald lidmaatschap, zoals genoemd in artikel 4.2 en 4.4, geschiedt in abonnementsvorm. Dit houdt in dat Gebruiker bij het plaatsen van zijn bestelling, een betaling doet via betalingssysteem of per factuur. De prijzen zijn te vinden op de Website. Kosten die gemaakt zijn na het plaatsen van een bestelling kunnen middels een factuur op een later moment in rekening worden gebracht.

9.4 Indien de Gebruiker in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Gebruiker van rechtswege in verzuim, zonder dat daarvoor verdere ingebrekestelling is vereist. De Gebruiker is alsdan de wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Gebruiker in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

9.5 Indien The Community Building Group B.V. besluit een vordering wegens niet-betaling van één of meer niet-betaalde facturen langs gerechtelijke weg te incasseren, is Gebruiker, naast de verschuldigde hoofdsom en de in artikel 7.4 genoemde rente, tevens gehouden alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten te vergoeden. De vergoeding van gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten wordt vastgesteld conform het alsdan geldende Besluit dat ziet op vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.

10. Overmacht

10.1 Onder overmacht wordt verstaan, alle van buiten komende oorzaken, buiten wil of toedoen van The Community Building Group B.V., waardoor tijdige, volledige of juiste nakoming van de Overeenkomst niet meer mogelijk is.

10.2 Onder overmacht zoals in het vorige lid bedoeld, wordt mede verstaan, maar is niet beperkt tot: niet-nakoming van een derde, ziekte van werknemers van The Community Building Group B.V. of door haar ingeschakelde derden, abnormale weersomstandigheden, storingen in water- en energieleveringen, stakingen, ernstige storingen in de systemen van The Community Building Group B.V. of haar leveranciers, brand, overstromingen, natuurrampen, rellen, oorlog of anderszins binnenlandse onrusten.

10.3 In geval van overmacht wordt nakoming van de Overeenkomst opgeschort zolang de overmacht aanhoudt.

11. Intellectuele eigendomsrechten

11.1 Gebruiker accepteert dat de Website, waaronder de structuur, de inhoud, het concept, alsmede promotiemateriaal, logo's en content behoren tot het intellectuele eigendomsrecht van The Community Building Group B.V. Gebruik of verveelvoudiging van het intellectuele eigendom van The Community Building Group B.V. is enkel met uitdrukkelijke toestemming van The Community Building Group B.V. toegestaan.

11.2 Gebruiker heeft enkel het recht om de materialen die The Community Building Group B.V. ter beschikking stelt te gebruiken voor zover dat nodig is voor het verwezenlijken van het doel van de overeenkomst, of in overeenstemming met het geldende recht.

11.3 Gebruiker is verantwoordelijk voor het zorgvuldig aanleveren van content, waarbij geen inbreuk wordt gemaakt op het intellectuele eigendom van een ander.

12. Identiteit van The Community Building Group B.V.

12.1 The Community Building Group B.V. is in de KvK geregistreerd onder nummer 68108214. The Community Building Group B.V. draagt het BTW-identificatienummer NL0049963301 en is gevestigd aan John M. Keynesplein 12-46 (1066 EP) te Amsterdam.

12.2 The Community Building Group B.V. is per e-mail te bereiken via info@hrcommunity.nl.

13. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

13.1 Op de rechtsverhouding tussen The Community Building Group B.V. en haar Gebruikers is Nederlands recht van toepassing.

13.2 Alle geschillen die tussen The Community Building Group B.V. en haar Gebruikers mochten ontstaan worden beslecht door de bevoegde rechter van het Arrondissement Amsterdam.

 

Privacyverklaring

Versie 1.0 – 22 mei 2018

The Community Building Group B.V., gevestigd aan John M. Keynesplein 12-46 1066 EP Amsterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

http://www.tcbg.nl John M. Keynesplein 12-46 1066 EP Amsterdam info@tcbg.nl
Deze privacyverklaring van The Community Building Group B.V. is van toepassing op alle overeenkomsten tussen The Community Building Group B.V. – waaronder ook HRcommunity B.V en Zorgcommunity B.V. en Revel8 B.V.

Persoonsgegevens die wij verwerken:

The Community Building Group B.V. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam

- Geslacht

- Geboortedatum

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-mailadres

- IP-adres

- Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

- Locatiegegevens

- Gegevens over uw activiteiten op onze website

- Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)

- Lijst met contactgegevens van de klant via een app

- Internetbrowser en apparaat type

- Bankrekeningnummer

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@hrcommunity.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

The Community Building Group B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van uw betaling

- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

- U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

- Om goederen en diensten bij u af te leveren

- The Community Building Group B.V. analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.

- The Community Building Group B.V. volgt uw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op uw behoefte.

Geautomatiseerde besluitvorming

The Community Building Group B.V. neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van The Community Building Group B.V.) tussen zit. The Community Building Group B.V. gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:

-         Community software van Revel8

-         Google Suite

-         Google analytics

-         Hostnet

-         Siteground

-         Byte

-         Obi4wan

-         Hubspot

-         E-boekhouden

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

The Community Building Group B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Daarnaast ligt de regie op deze gegeven bij de gebruiker. Zolang er sprake is van een registratie blijven gegevens van de gebruiker opgeslagen. Gebruiker heeft te allen tijde het recht zijn/haar gegevens te verwijderen.

Delen van persoonsgegevens met derden

The Community Building Group B.V. verkoopt uw gegevens niet zonder uw toestemming aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. The Community Building Group B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

The Community Building Group B.V. gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. The Community Building Group B.V. gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u zelf doen via de persoonlijke instellingen van uw account. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@hrcommunity.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. The Community Building Group B.V. zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren. The Community Building Group B.V. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

The Community Building Group B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@hrcommunity.nl

 

HRtop100